“ม.ขอนแก่น” ผนึก 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ “การประกอบการดิจิทัล”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/205241
วันที่เผยแพร่: 8 ก.ย. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการประกอบการดิจิทัล และหลักสูตรอื่นๆ

มื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 8 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมาคมดิจิทัลไทย สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย และ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการประกอบการดิจิทัล และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยนายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย นายชนะ สุพัฒสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ สมาคมดิจิทัลไทย สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย และ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอนการศึกษารูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การทำธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ให้การก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นยุคการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในทุกมิติรอบด้านจากวิถีเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านดิจิทัลและธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

ด้านรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมมือกับอีก 5 คณะ ซึ่งได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ซึ่งจะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2564

“รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าการลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่าง สมาคมดิจิทัลไทย สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีการดำเนินงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกันพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนำร่องการสอนแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า New Paradigm Curriculum ใช้การเรียนการสอนแบบ Filpped Classroom และจัดเป็นชุดวิชา ซึ่งจะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2564 ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้.

Scroll to Top