เครือข่ายวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นจัดกิจกรรม “การบริการสร้างคุณค่าร่วม” หรือ CSV หนุนงานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญต่อการเชื่อมความสัมพันธ์และดูแลชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม” หรือ Creating Shared Value : CSV ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร จึงกำหนดจัดมหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน เมื่อวันที่่ 27 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย คุณเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร คุณวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ คุณกิตติภณ ทุริวงษ์ คุณปาพจน์ พันตาเอก และคุณสุริยา ลีพรมมา บุคคลากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ และคุณนิตยา สุวรรณสิทธิ์ จากสถานีวิทยุสไมล์ เอ็ฟ เอ็ม 101 MHz. คุณนิภาภร รัตนทิพย์ และคุณอานันท์ ปั้นเก่า จิตอาสา กฟผ.และจากรายการบ้านแสนรัก สถานีวิทยุุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสุภาพร คำแท่ง บรรณาธิการขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี หรือ KKC คุณอังกูร พินพิสิทธ์ และคุณมะลิดาปทุมธนทรัพย์ จากทีไสมล์ เอ็ฟ เอ็ม 106 MHz. คุณพีรวัส ไชยหาญ จากสถานีวิทยุMetro Radio 90.50 MHz. เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมบนเวทีในงานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน โดยได้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ เช่นการให้ความรู้ และทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมข่าวจาก KKC เคเบิ้ล ทีวี ขอนแก่น การแสดงบนเวทีโดยวงดนตรีก้อนดิน คนดนตรีจิตอาสา จากทีมงานสถานีวิทยุทีสไมล์ เรดิโอ ขอนแก่น  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากการประกวดในงานวันเกษตรภาคอีสาน จากทีมงานคุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ และคุณนิตยา สุวรรณสิทธิ์ จากสถานีวิทยุ สไมล์ เอ็ฟ เอ็ม 101 MHz. จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมจิตอาสา การวาดภาพระบายสี และเกมส์มหาสนุก โดยทีมงานรายการวิทยุบ้านแสนรัก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการมอบหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพโดยคุณมะลิดา ปทุมธนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุทีสไมล์ เรดิโอ ขอนแก่น ให้กับผู้ที่สนใจภายในงานด้วย  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคุณพีรวัส ไชยหาญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Metro Radio 90.50 MHz. จังหวัดขอนแก่น ผลิตสปอตวิทยุ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน เข้าร่วมงานได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สำหรับเครือข่ายวิทยุชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่กองสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานีวิทยุชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือเผยแพร่องค์รู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามปณิธานมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

ขอบคุณภาพข่าว โดยคุณบริพัตร ทาสี

กราฟฟิก โดยกองสื่่อสารองค์กร

Scroll to Top