มข.แก้จนร่วมถอดบทเรียนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์วีระ ภาคอุทัย  เข้าร่วมโครงการสัมมนาถอดบทเรียนข้าราชการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น หลังการดำเนินงานครบ 1ปี  โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

การสัมมนาข้าราชการคู่เสี่ยว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ขับเคลื่อนข้าราชการทั้งจังหวัด จับคู่เสี่ยวครัวเรือนยากจน ตั้งแต่ปี 2562 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน 1,174 ครัวเรือน ด้วยการสังเคราะห์ การฝึกฝน พัฒนาอาชีพ จัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนยากจน

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย  เผยว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการ มข.แก้จน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนใน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน สรุปปัญหาสำคัญของครัวเรือนยากจนในกลุ่มต้องสงเคราะห์ และกลุ่มพัฒนาได้ คือ ไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งแนวทางแก้ไขได้นำเสนอแนวทางดำเนินงานของ มข.แก้จนโมเดล การศึกษาข้อมูลพื้นที่ตามภูมิสังคม การขอใช้ที่สาธารณะในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ ส่วนปัญหาการทำงานของข้าราชการคู่เสี่ยวที่สำคัญ คือ งบประมาณดำเนินงานจำกัด บุคลากรไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผลการสัมมนาครั้งนี้จะได้สรุปรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบปัญหาเชิงประจักษ์และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในเชิงรุกต่อไป

KKU solves poverty problem by acquiring a lesson from the “Khu Siaw Kiaw Koi Kae Jon” for Khon Kaen people
https://www.kku.ac.th/7665

Scroll to Top