บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมกิจกรรมวัน HRD HR DAY 2020

บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมกิจกรรมวัน HRD HR DAY 2020

กิจกรรมวัน HRD HR DAY 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ในหัวข้อ “เรียนรู้จากพื้นฐาน สู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน”  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พบปะแลกเปลี่ยนผลงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมกิจกรรมวัน HRD HR DAY 2020

พร้อมจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรถึง 6 ท่าน เรื่องเส้นทางสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการจัดประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพด้านบริการรักษาพยาบาล และผลงานด้านการสนับสนุนการบริการทั่วไป โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้งานได้จริงและประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน ซึ่งมีบุคลากรร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น 74 ผลงาน

  

กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานให้กับองค์กรนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป

Scroll to Top