เบญจรัตน์  กวีนันทชัย นศ.ปี 3 คณะมนุษย์ฯ สร้างชื่อ… ชนะเลิศ ประกวดคลิปสั้นวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวเบญจรัตน์  กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการประกวดคลิปสั้น ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม ถนนพระราม ๙  กรุงเทพมหานคร

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร  นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการประกวดคลิปสั้นวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563  ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” ขึ้น  โดยแบ่งออกเป็นการประกวดคลิปสั้นขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  และประเภทนักเรียน  ซึ่งผลการประกวดประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้น  นางสาวเบญจรัตน์  กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นผู้ชนะเลิศ  ได้รับโล่และเงินรางวัลจาก นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ณ หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          นางสาวเบญจรัตน์  กวีนันทชัย   กล่าวว่า  “แนวคิดในการทำคลิปสั้น ‘ชีวิตวิถีไหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์’ ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เนื่องจากชอบการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นทุนเดิม ประกอบกับกำลังเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย จึงอยากเผยแพร่ความรู้ในด้านภาษา วรรณศิลป์ ให้กับเยาวชน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และสามารถเข้าใจได้ง่าย  หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ร่วมกันสืบสานงานด้านวรรณศิลป์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ให้รักภาษาไทย ใส่ใจวรรณศิลป์ ปัญญาแห่งแผ่นดิน วิถีใหม่ต้องไม่ลืม

ผลการประกวดคลิปสั้น “ชีวิตวิถีไหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ            นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        นายกิตติ อัมพรมหา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        นางสาวกาญจณิการ์ สุระยอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชมเชย                        นายณัฐศักดิ์ คนซื่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภทนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ                      นางสาวปาริชาติ สีหาบุตร โรงเรียนกระดุมทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1         นายสรวิชญ์ คำมะปะนา โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        โรงเรียนบ้านพุย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย    โรงเรียนหนองน้ำเต้า จังหวัดมุกดาหาร  และ นายพิชญุตม์ นันตา โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2501 ได้รับอนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ก่อตั้งตามใบอนุญาตที่ ต 34 / 2501 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2501   โดยมี พระยาอนุมานราชธน เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก ณ โรงแรมสุริยานนท์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2501 กรมตำรวจรับจดทะเบียนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน จ.603  ต่อมาได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของ  P.E.N international Executive Council Centre  มีฐานะเป็น P.E.N international -Thailand เมื่อวันที่  21 เมษายน 2502 ตามมติที่ประชุม ณ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน2516

Benjarat Kaweenantachai, a 3rd year Humanities and Social Sciences student brings home the first prize from short video clip on the National Thai Language Day, 2020
https://www.kku.ac.th/7491

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   เบญจรัตน์  กวีนันทชัย

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top