“อาลีบาบา” ผนึก มข.เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาประกอบการดิจิทัล ประเดิมสอนปี 64

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
URL: https://mgronline.com/local/detail/9630000073237
วันที่เผยแพร่: 16 ก.ค. 2563 

าลีบาบา” รุกร่วมมือวิชาการ “ม.ขอนแก่น” เตรียมเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ปี 2564 มุ่งพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ สู่อี-คอมเมิร์ซไร้พรมแดน แข่งขันได้ในตลาดโลก

วันนี้ (16 ก.ค.) ที่ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur และหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีลงนามดังกล่าวมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมด้วยนายนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการบริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ร่วมลงนาม โดยมีอาจารย์จากคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ที่เล็งเห็นความสำคัญ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ในการจัดการเรียน การสอน และการอบรมทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ประกอบการที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการปรับตัวการศึกษารูปแบบใหม่ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้การทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดอบรมสัมมนา สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur

ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านจึงเป็นความท้าทายยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัล และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

รศ.ดร.เพ็ญศรีกล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นแกนหลักจัดทำหลักสูตร โดยร่วมมือกับอีก 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 5) คณะศึกษาศาสตร์ รวมเป็น 6 คณะ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

โดยจะเป็นหลักสูตรแนวใหม่ ซึ่งเรียกว่า New Paradigm Curriculum ใช้การเรียนการสอนแบบ Filpped Classroom และจัดเป็นชุดวิชา หลักสูตรนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านอธิการบดี ในการเป็นหลักสูตรนำร่องการสอนแบบใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจึงดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ภายใต้ Alibaba Group โดยจะนำ Global E-Commerce Talent (GET Program) มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Digital Entrepreneur

โดยมีวัตถุประสงค์นำ platform การทำ E-commerce ภายใต้ Alibaba Business School เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการสร้างบุคคลผู้มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไปสู่อี-คอมเมิร์ซไร้พรมแดน ผ่านการศึกษาและการอบรม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดย GET Program จะดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ทั้งการอบรมในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการนำเสนอแง่มุมทุกด้านที่เกี่ยวกับระบบอี-คอมเมิร์ซและก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจะนำแพลตฟอร์มของ Alibaba Business School มาใช้เป็นหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หรือ SMEs สามารถที่จะเรียนรู้ระบบอี-คอมเมิร์ซของอาลีบาบาได้เช่นเดียวกัน ผ่านช่องทางการจัดอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประสานงานของนายนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการบริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) หลังจากนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ตามมา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ในปี 2564 ต่อไป

Scroll to Top