Faculty Profile ส่องผลงาน ความเชี่ยวชาญ บุคลากรECON KKU สุดปัง!

สำนักข่าว:  เด็กดี
URL: https://www.dek-d.com/board/view/3982900
วันที่เผยแพร่: 12 ก.ค. 2563 

สวัสดีครับ น้องๆชาวDek-D ทุกคน พี่ค่อนเป็นตัวแทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นั่นเอง
    ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า ทางคณะของเรานั้น มักจะมี content ที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอยู่เสมอ แต่เอ๊ะ… ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านความเป็นอยู่ในรั้วเงิน-ทอง ก็พอจะทราบอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ค่อยทราบถึงด้านบุคลากรกันเลย วันนี้พี่ค่อน เลยอยากมาแบ่งปันโปรเจ็ค Faculty Profile ส่องผลงาน ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายผู้สอนภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มข. หลายๆคนคง งง ล่ะสิ โปรเจ็คอะไร ? มีไว้ทำไม ? เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มกันเลย…
   Faculty Profile เป็นโปรเจ็คที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญและตัวอย่างผลงานของบุคลากรสายผู้สอน ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 21 ท่าน โดยจะลงทุกเดือน เดือนละ 1 ท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ econ.kku.ac.th ซึ่ง ณ วันนี้ ได้ดำเนินการไปเป็นจำนวน 5 ท่านแล้ว และวันนี้พี่ค่อนจะพามาส่องคร่าวๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ความสนใจในคณะเศรษฐศาสตร์ของเรากันนะครับ

  โดยท่านแรก คือ รศ.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

รศ.ภูมิสิทธิ์ หรือ อ.ภูมิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Agricultural Economics จาก OKlahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ล่าสุดนี้ ได้มีงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Asian Economics 65 (2019) นั่นคือ Benefiting from our biases เป็นการทำวิจัยร่วมกับกรมทหารราบที่8 เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองออมเงินเพื่อการวางแผนหลังเกษียณ โดยนำพฤติกรรมการอคติหรือด้านลบของมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆสายงานอาชีพ โหวว… แค่บุคลากรท่านแรก ก็ปังไม่ไหวแล้วนะครับ เราไปดูท่านอื่นๆ ต่อเลย
ท่านที่สอง คือ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ อ. จินตนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยได้ผลิตผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาชุมนุมท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างเช่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(2548), การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(2551,2552) และอื่นๆอีกมากมาย ในส่วนของผลงานปัจจุบันได้มีการวิจัยเกี่ยวกับ “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรอบพื้นที่ปกปักทรัพยากรโคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น” โดยมีกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน และกลุ่มทอผ้า ที่เลือกภูมิปัญญาเหล่านี้ เพราะเป็นภูมิความรู้พื้นฐานที่แต่ละครัวเรือนสืบต่อกันมา ผลการทำวิจัยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสและแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถแก่สินค้าและบริการ ทั้งยังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

ท่านที่สาม คือ รศ.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

อ.วรวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากคณะเศรษฐศาสตร์ University of Alberta ประเทศแคนาดา ถึงขนาดเคยเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปัจจุบัน อ.วรวรรณ ทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันทางสังคมและด้านประกันสุขภาพ โดยมีผลงานตีพิมพ์และหนังสือร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นหลายชิ้น (ดูจาก CV) แนวทางการสอนของ อ.วรวรรณ คือ เน้นทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงประกอบการสอน ฝึกนักศึกษาให้คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ การทำงานกลุ่ม และฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารงานวิจัยด้วยรูปแบบให้เหมาะกับยุคสมัย
ท่านที่สี่ คือ ผศ.จงรักษ์ หงส์งาม ผศ.จงรักษ์ หรือ อ.เก่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย อ.เก่ง มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ มีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยังมีความชำนาญพิเศษเป็นวิทยาการทั้งภายในองค์กรและภายนอกในการอบรมพัฒนาการสร้างทีมงาน การเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำยุทธศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

และแล้ว ก็เดินทางมาถึงท่านสุดท้ายของ Part I คือ ผศ.วรวีร์ แสงอาวุธ

ผศ.วรวีร์ หรือ อ.หลิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก College of Natural Resources, Environment and Society, Utah State University และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Natural Resources and Environmental Economics, Urban Ecosystem Services และ Geo-spatial Modeling งานวิจัยค่อนข้างจะเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินและความเป็นเมือง นอกจากเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ท่านอาจารย์วรวีร์ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์เชิงสถิติ: R-Studio, Stata, MATLAB, IBM SPSS และ AMOS อีกด้วย
   เรียกได้ว่าอาจารย์แต่ละท่าน ความสามารถไม่ธรรมดา และไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆ แต่…เดี๋ยวก่อน ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นแค่ออเดิร์ฟ น้ำจิ้มๆ สามารถอ่านบทความเต็มจากกระทู้ใน https://econ.kku.ac.th หรือ
https://bit.ly/3ikn9L8 รศ.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
https://bit.ly/2YIWYWz ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์
https://bit.ly/2YI9YvA รศ.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
https://bit.ly/2ZgajEE ผศ.จงรักษ์ หงส์งาม
https://bit.ly/3egdv8U ผศ.วรวีร์ แสงอาวุธ
   ท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Facebook : Faculty of Economics Khon Kaen University หรือ Twitter : @Econkkuofficial แล้วพบกันใหม่ใน Part II : Faculty Profile ส่องผลงาน ความเชี่ยวชาญ บุคลากรECON KKU สุดปัง!
Scroll to Top