อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น  โดยมี ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน  จากนั้น คุณศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ได้บรรยายแลกเปลี่ยนสถานการณ์การท่องเที่ยวหลัง โควิด – 19 (การท่องเที่ยวอะไรที่ขายได้) พร้อมทั้งแนวคิดในการท่องเที่ยวในชุมชน  และแนวทางการออกแบบการท่องเที่ยวในชุมชนจากนั้น ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเทียวพื้นที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และชาวบ้านตำบลเมืองเก่าพัฒนา และได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวไหว้พระ, โปรแกรมการท่องเที่ยวศึกษาดูงานด้านการเกษตรเข้าร่วมอบรมในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนาและโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์  รายละเอียดในโปรแกรม ประกอบด้วย ระยะเวลาในการท่องเที่ยวทั้งหมด, แหล่งท่องเที่ยว, เวลาท่องเที่ยวในแต่ละจุด, จุดพักรับประทานอาหาร และกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมี คุณศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการ และคุณสุภัทรา แซ่จัง พนักงานการตลาด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มดังกล่าวไปปรับใช้และพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนาต่อไป

Scroll to Top