มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มระบบ

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/198010
วันที่เผยแพร่: 4 ก.ค. 2563

ที่ ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 2  อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.นพ. ธรา  ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดการสัมมนาการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) ให้กับ รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  คณบดี  รองคณบดี  ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการทุกคณะหน่วยงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา  และมีวิทยากร ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้บรรยายในหัวข้อ Digital Infrastructure  และ  ดร.ฐิติพงศ์  นันทาภิวัฒน์  ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ IT in Governance  ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ด้วยเทคโนโลยีและความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความต้องการที่มากขึ้น ต้องการให้ตอบสนองต่อบริหารงานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทุกด้าน (Digital Disruption) ในปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีนโยบายการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning System : ERP) ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงิน และระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ระบบการบริหารจัดการทะเบียนนักศึกษา (Campus Management) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Business Intelligence Management) เพื่อพัฒนาให้ระบบต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าถึงกัน รองรับต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับต่อไป
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า 20 ปีที่ผ่านมา  การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในปัจจุบัน  การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หรือการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัลกำลังขยายวงกว้างออกไปทำให้องค์กรต่างมีการกำหนดแนวทางในการทำ Digital Transformation เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของ Digital Disruption  ที่มีผลทำให้องค์กร ต้องมีการปรับตัวการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรและความร่วมมือของสมาชิกในองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่ทันกันเทคโนโลยีและก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า โครงการการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนโยบายหลัก ด้าน Ecological  ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  โดยจะมีการดำเนินการโครงการนี้ แบ่งเป็น2  ช่วงระยะ  ทั้งนี้ในระยะที่ 1  จะเป็นการจัดทำกรอบวิธีการปฏิบัติงานของทุกระบบให้มีมาตรฐานและสร้างฐานข้อมูลร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน  9  เดือน  ในระยะที่ 2     เป็นการติดตั้งระบบสารสนเทศในส่วนของระบบงานแผนและงบประมาณ  ระบบงานพัสดุ  ระบบงานบัญชี  ระบบบริหารงานบุคลากร  และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาดำเนินงาน  15  เดือน
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการเพื่อนำระบบสารสนเทศเพื่อการการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร  หรือ Enterprise Resource Planning  (ERP)  มาใช้เพื่อให้เกิดความประโยชน์สูงสุดในการวางแผนและบริหารทรัพยากร ให้มหาวิทยาลัยมีการปฏิรูประบบการทำงานร่วมกัน  เพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมให้กับกระบวนการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร  มีระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน ครบถ้วนและทันเวลาสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจและวางแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและมีการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป
Scroll to Top