เพื่อลดความแออัด แบ่งนักเรียนทานข้าวที่โรงอาหารและห้องเรียน

สำนักข่าว: NationTV
URL: https://www.nationtv.tv/main/content/378782928/
วันที่เผยแพร่: 1 ก.ค. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา จัดให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งที่โรงอาหาร และบางส่วนทานในห้องเรียน ลดความแออัด ถึงแม้เปิดเรียนวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักเรียนมาเรียนแค่ 425 คน จาก 850 คน

ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ มีการคัดกรองนักเรียนที่หน้าโรงเรียนโดยทีมแทพย์ปฐมภูมิ123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยให้คำปรึกษา และตรวจสอบความพร้อมของในการเปิดภาคเรียนแล้ว ในช่วงพักกลางวันทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารและอีกส่วนหนึ่งรับประทานที่ห้องเรียนเพื่อลดความแออัด โดยนักเรียนที่รับประทานที่โรงอาหาร จะได้รับถาดอาหารจากนั้นจะเดินตามลูกศรที่เจ้าหน้าที่ติดไว้ เพื่อเว้นระยะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสกันของนักเรียน

รศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุว่า วันเปิดเทอมแรก สิ่งที่ เน้นย้ำ บุคคลากร คือ ทำความเข้าใจกับเด็กๆถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการควบคุมโรค อาจจะพบปัญหาเรื่องของการเว้นระยะห่างเพราะเป็นเด็กเล็ก ซึ่งสิ่งสำคัญในช่วงแรกก็คือการสร้างการรับรู้ร่วมกัน

นอกจากนี้มาตรการในการเว้นระยะห่าง เริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนการเข้าแถวหน้าเสาธง มาเป็นเข้าแถวมนห้องเรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณครูประจำฝ่ายประถมศึกษา มีการกล่าวทักทายและพบปะนักเรียน ผ่านระบบวิดีโอกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน แทนการรวมกลุ่มหน้าเสาธง เพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียน วันเปิดเทอมวันแรก เป็นหนึ่งในวิถีการเรียนแบบใหม่ที่ คณะครูโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อลดความแออัดและการสัมผัสร่วมของบุคคลากร และนักเรียนที่มาเรียนวันนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ มีนักเรียนทั้งหมด 850 คนโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสลับกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควบคู่กับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยปฐมภูมิ 123มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา และตรวจสอบความพร้อมของในการเปิดภาคเรียน

Scroll to Top