ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ดร.อภิรชัยวงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ณ ห้อง Board Room อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ทั้งนี้ รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำเสนอหัวข้อ “การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)” จากนั้น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการ นำเสนอ “ภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภายใต้สถานการณ์โควิด 19” และประเด็นการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน 19 แห่ง ตลอดจนการเข้าเป็นสมาชิก International Association of Science Parks and Areas of Innovation เพื่อขยายการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ต่อไป จากนั้นเป็นการนำเสนอ “ภาพรวมการดำเนินงาน ศวภ.2” โดย นายวิทยา สุวรณสุข ผู้อำนวยการศวภ.2

  

 

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคาร อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ห้อง Smart City Operational Center (SCOPC) และThe Beegins Co-working Spaceตลอดจนโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และโรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Pilot Plant) ที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคาร ทั้งนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอว. ได้ชื่นชมการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้นโยบาย Digital Transfomation ของรศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ การปรับตัวการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งการลดอัตราค่าสมาชิกและค่าบริการ เป็นต้น พร้อมทั้งให้โอวาทชี้แนะนโยบายการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของกระทรวง เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสาน และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ให้ไปสู่ระดับนานาชาติ ต่อไป      

ภาพ/ข่าว ณัฐกานต์ อดทน

Scroll to Top