กองสื่อสารองค์กร มข. พร้อมขับเคลื่อนมิติด้านสังคม บริการองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายชุมชน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่26 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายอนุวัตร เจือจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม นายบุญมี ปานนิคม ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 1 นางสาว อรวรรณ แซ่ลี้ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 2 นายสมชาติ ชัยอยุทธ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 นายโสภณ น้อยสุวรรณ นายสิทธิศักด์ ศรีจวง ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4 ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 5 นางเยาวนา นิลคูหา ประธานชุมชนไทยสมุทร พร้อมด้วยตัวแทนจากผู้นำชุมชนวัดป่าอดุลยาราม  เทศบาลนครขอนแก่น ให้การต้อนรับ โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

นายบุญมี ปานนิคม ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 1 กล่าวว่า พื้นที่ชุมชนติดกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงทำให้ชาวชุมชนส่วนใหญ่ มักจะไปเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าไปใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่เพื่อออกกำลังกาย จึงต้องการเห็นการปรับปรุงทัศนียภาพรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม และยังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย

นายโสภณ น้อยสุวรรณ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 5 กล่าวว่า ชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ควรให้คนในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

นางเยาวนา นิลคูหา ประธานชุมชนไทยสมุทร กล่าวว่า ชาวชุมชนจะมีปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด ที่มักออกมาไล่กัดชาวชุมชนอยู่บ่อยครั้ง โดยขาดผู้รับผิดชอบ แม้เรื่องนี้จะเคยแจ้งไปยังเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำองค์ความรู้ในรูปแบบสปอตวิทยุหรือความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ มาเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในสถานการณ์ และหาแนวทางป้องกันตัวเองให้มีความปลอดภัย

ด้านนายอนุวัตร เจือจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม กล่าวว่า แม้ว่าโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะตั้งอยู่ใกล้กัน แต่กลับพบว่าเด็กนักเรียนไม่มีโอกาสสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ จึงต้องการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อช่วยผลักดันให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความใฝ่ฝัน และพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะที่อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนหลายครั้ง ได้รับทราบปัญหาและความคาดหวังกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างหลากหลาย พร้อมได้เห็นความตั้งใจของผู้นำชุมชน ที่จะพร้อมจะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน นำเอาองค์ความรู้ในมิติด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต จึงมอบหมายให้กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานไปยังหน่วยงานภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อออกมาร่วมกันบริการช่วยเหลือสังคมผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆต่อไป

Scroll to Top