เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น ชูโมเดลเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มข. ต้นแบบพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ผ่านโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มข.

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเผยแพร่องค์รู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน ที่เทศบาลเมืองศิลา และโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลศิลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา และนางอุไร ปัทถาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง และนายทวิช ผาจันทร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่มองดินแดง จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้น ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยความคุ้นเคยและความร่วมมือกับทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในบทบาทสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลเมืองศิลา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยดีเสมอมา และจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเอาองค์ความรู้ในมิติด้านต่างๆ มาเผยแพร่ผ่านชุมชนเทศบาลเมืองศิลาในครั้งนี้ จะช่วยทำให้คนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และพร้อมจะนำโมเดลการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นต้นแบบของการสร้างนักประชาชนพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

เช่นเดียวกับ นางอุไร ปัทถาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า มีความยินดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นนักจัดรายการ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีความพิเศษหรือผู้พิการ จะช่วยเติมเต็มให้เด็กเหล่านี้ ได้เรียนรู้โลกกว้างมากยิ่งขึ้น

ขณะที่นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะได้ช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมากลั่นกรองผลิตเป็นชุดสารคดีองค์รู้ในมิติด้านต่างๆ ก่อนส่งต่อไปยังประชาชน ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายวิทยุชุมชนในครั้งนี้ จะเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในสังคมได้ในที่สุด.

Scroll to Top