ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการSPACE-F:FoodTech Incubator & Accelerator Program

ประชำสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วม
โครงการ SPACE-F: FoodTech Incubator & Accelerator Program ตำมวันและเวลาดังกล่าว แก่นักศึกษา
บุคลากร ผู้ประกอบการในเครือข่าย ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่
https://www.space-f.co/ หรือ QR Code ในสื่อประชำสัมพันธ์ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อาคาร
อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) โทรศัพท์ 08-5000-8164 อีเมล
incu@kkusp.com

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top