แนวทางปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย : Research Transformation

ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย : Research Transformation
แนวทางปรับเปลี่ยนงานด้านการวิจัย เดินหน้าวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยวิจัยพัฒนาชั้นนำระดับโลก ย้ำจุดยืน งานวิจัยทุกชิ้นต้องส่งต่อถึงการใช้ประโยชน์

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Scroll to Top