ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเตรียมพร้อมอาจารย์สร้างสื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมออนไลน์ LTIC Online Workshop EP1 แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13:00 – 14:30 น. หัวข้อ “กรอบแนวคิดการสอนออนไลน์-วิธีการสอน เครื่องมือและการเตรียมพร้อม”วิทยากรโดย ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00 – 12:00 น. หัวข้อ “การสร้างคอร์สบน KKU e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากรโดย คุณยุทธนา สุมามาลย์ และ คุณสามารถ สิงห์มา มีผู้เข้าร่วมอบรม 49 คน
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น. หัวข้อ “บันทึกวิดีโอการสอนอย่างไรให้น่าเรียน” วิทยากรโดย ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส และ คุณกมลพร อรรคฮาต มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 – 11:00 น. หัวข้อ “เตรียมรับมือการสอนออนไลน์ด้วยการสร้าง Studio ส่วนตัวอย่างง่าย” วิทยากรโดย คุณนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี และ คุณรวิภาส ภูแสง มีผู้เข้าร่วมอบรม 38 คน
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร กล่าวว่า “ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนได้เปลี่ยนไป ผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นทางผู้สอนจึงจำเป็นต้องทราบแนวทาง วิธีการสอน รวมไปถึงเครื่องมือในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ จึงได้จัดโครงการ LTIC Online Workshop EP1 ขึ้น และจะมีการจัด EP2 ต่อ โดยจะเชิญอาจารย์แต่ละคณะมาร่วมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างคอร์สออนไลน์และการสอนออนไลน์ ซึ่งจะได้ทำการประชาสัมพันธ์อีกครั้งในลำดับต่อไป”
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
 
ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มีทีมงานส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือแนะนำเครื่องมือในการผลิตสื่อการสอน ท่านสามารถติดตามได้ที่
 
facebook fanpage ศูนย์นวัตกรรมฯ https://www.facebook.com/LTICKKU
 
เว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมฯ https://ltic.kku.ac.th
 
หรือคอร์ส KKU eLearning ที่รวบรวมคลิปเทรนนิ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเครื่องมือในการผลิตสื่อการสอน https://e-learning.kku.ac.th/course/view.php?id=5712
 
กมลพร อรรคฮาต

Scroll to Top