สถานีวิทยุ มข.หนุนเครือข่ายวิทยุชุมชน บริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบนายสุธน สอนคำแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ  เวิร์ค เอฟ.เอ็ม. บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน

นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนและเครือข่ายชุมชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดขึ้นเพื่อต้องการบริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสู่ชุมชน ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง ตามบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” ด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม” หรือ Creating Shared Value : CSV โดยใช้องค์ความรู้ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ที่จะสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่าง ๆ นำไปสู่การแก้ปัญหาและนำพาสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขณะที่นายสุธน สอนคำแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ เวิร์ค เอฟ เอ็ม จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและเป็นนักจัดรายการวิทยุ ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนหรือสังคมได้รับรู้หรือเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพของตัวเองมากขึ้น หลังพบว่าในสังคมปัจจุบันจะมีปัญหาความขัดแย้งทางสังคมเกิดขึ้นจนเกิดการฟ้องร้องกันเป็นจำนวนมาก และหากประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะช่วยลดการฟ้องร้องในชั้นศาลได้เป็นอย่างมาก

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนและเครือข่ายชุมชน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 29 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย สถานีวิทยุ เวิร์ค เอฟ.เอ็ม./สถานีวิทยุ ที-สไมล์ /สถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ  /สถานีวิทยุ สไมล์ เอฟ.เอ็ม.101 MHz และสถานีวิทยุ Metro Radio 90.50 F.M.

Scroll to Top