วิทยาลัยนานาชาติ มข. มุ่ง 1ใน3 ของประเทศ เตรียมรุกตลาดจีน ด้วยหลักสูตรการโรงแรมและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารองค์กร โดยมี ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง W305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จนปัจจุบันระยะเวลา 12 ปี มีวิสัยทัศน์เป็น 1 ใน 3 ของวิทยาลัยนานาชาติประเทศไทย    

โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งรวมกันทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจสากล และสาขาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และหลักสูตรมหาบัณฑิต

สาขาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังจะเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตเพิ่มในสาขา branding and innovation และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ อาทิ การโรงแรมและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาจีนจำนวนมากให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ภารกิจของวิทยาลัยมีการทำวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม และภารกิจการเป็น general education ให้กับคณะที่เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี อาทิ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สำหรับอาจารย์มีทั้งหมด 39 คน เป็นชาวไทย 24 คน และชาวต่างชาติ 15 คน ซึ่งมาจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คือ Asst. Kevin P. Jones

จากนั้น Dr. Chuanchen Bi ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาด กล่าวถึงความร่วมมือกับจีนว่า “วิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติ โดยนักศึกษา 80% เต็มเวลาส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน และยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนทุก ๆ ปี เรายังได้มีโอกาสเดินทางไปคัดเลือกนักศึกษาด้วยตัวเองที่ประเทศจีน และยังได้การสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถาบันการศึกษาในจีนอีกหลายแห่ง จุดขายของเราคือ โรงเรียนระดับมัธยมในจังหวัดกวางซี และเมื่อเร็วนี้ ๆ ก็ยังมีความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยในยูนาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน โดย มหาวิทยาลัย Tourism and Culture College of Yunan ซึ่งอยู่ห่างเรา 28,000 ไมล์ ด้านการท่องเที่ยว Shanghai East Normal University เป็นมหาวิทยาลัย จัดอันดับ 1 ใน 500 ของโลก และอันดับที่ 1 ใน 20 ของจีน และความร่วมมือทางภาคเหนือของจีน Tianjin, Hebin, Chong ching , Fujian”

Scroll to Top