“THE” ประกาศ มข. ยืน 1 ในมหาวิทยาลัยไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม

Time Higher Education หรือ “THE” ประการศผล The Social Impact Ranking 2019 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และ เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่  3 เมษายน  2562 “THE” หรือ Times Higher Education  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  จากประเทศอังกฤษ  ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  จากการประกาศผล THE Social Impact Ranking 2019  หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านนี้เป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่  101-200 ของโลก  และได้รับอันดับ  1 ของประเทศไทย ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตามพันธะ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 11 ใน 17 ข้อตามรายงานล่าสุดของ THE World University Impact Rankings 2019 (March 3, 2019) สำหรับ มข. ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมควาามมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และ 4) ผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รศ.นพ ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี มข.กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  มข.ได้ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ มากมายภายใต้ทิศทางมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม  หรือ social Devotion ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ Social impact ของมข.  ปรากฏชัดเจนซึ่งเรามีนักวิชาการของเราที่นอกจากทำการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วเรายังมีการออกไปบริการวิชาการ  โดยแบ่งออกได้เป็น  3  กลุ่ม คือ 1.ด้านการศึกษา  มข.ได้มีโครงการคณิตศาสตร์ศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 2. ทางด้านสังคม  เราก็มีโครงการแก้ปัญหาความยากจน  ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้นำองค์ความรู้ ด้านการเกษตร  และด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านอาชีพ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชานชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้น  3. ด้านสุขภาพ เนื่องจาก มข.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทำให้เราได้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของสุขภาพของประชาชน  เช่นโครงการ cascap  โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคไตเรื้อรัง  โครงการเหล่านี้ทำเพื่อช่วยเหลือสังคม  จึงทำให้ มข.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่อันดับสูงสุดด้าน The Social Impact Ranking 2019 ของไทยในปีนี้

ด้าน รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อดีตอธิการบดี มข.  ผู้ตั้งปรัชญาให้กับ มข.ว่า“มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม” ได้กล่าวถึงการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า  สิ่งที่เราคิดและทำมาตลอดคือการทำประโยชน์เพื่อสังคมและแก้ปัญหาให้กับสังคม  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรามีกระบวนการ แนวทางที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รับการจัดอันดับที่สูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่  101-200 ของโลก  ที่จริงแล้วแนวคิดนี้เกิดขึ้นตอนทที่ผมเข้ามาทำหน้าอธิการบดีมข. ตอนนั้นคิดว่าเราน่าจะมีคำสั้น ๆ ซึ่งบ่งบอกตัวตนของมข. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครคิดที่บอกว่าตัวตนของมข.คืออะไร  เราจึงได้มากำหนดว่า การอุทิศเพื่อสังคม หรือ Social Devotions  มันน่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ มข.ทำมาโดยตลอด  โดยเราดีใจว่าการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อเราทำงานมันได้รับการตอบสนองและยอมรับจากสังคม  มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยไปไม่ได้เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งแต่สามารถแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความภาคภูมิใจ และนี่คือความสำเร็จของมข.ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง  และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่และถูกทำต่อไปอย่างยาวนานและกลายเป็น DNA ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมข.ทุกคน

[ English ]

Scroll to Top