กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีพ.ศ.2563

       ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มักจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อเตรียม

ความพร้อมตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ลดการป่วยของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2563 ขึ้น โดยจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณแฟลต

บ้านพัก อาคารสำนักงาน หอพักนักศึกษา และโซนการศึกษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน

พฤษภาคมกันยายน 2563 และขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันควบคุมไม่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์

ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคเพื่อและป้องกัน 3 โรคที่มาจากยุงลายเป็นพาหะ

ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยการ

1. เก็บบ้าน ให้เป็นระเบียบร้อย บรรยากาศปลอดโปร่ง ไม่มีที่ให้ยุงลายหลบซ่อน

2. เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจเกิดน้ำขังเมื่อฝนตกและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

3. เก็บน้ำ ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งนำ้เพื่อ

กำจัดลูกน้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานภูมิทัศน์และอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 098-584-3018

ดูกำหนดการและพื้นที่ในการฉีดพ่นยุงลาย คลิก

 

Scroll to Top