ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

“ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยให้เป็นสถานที่ พักผ่อนและออกกำลังกายของทุกคน”

        ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้   รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเราน่าอยู่ โดยเริ่มจากสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งประปา ไฟฟ้า ถนน ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในขณะเดียวกันเรายังต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายๆแห่งซึ่งจากเดิมที่มีสภาพเป็นป่ารกก็จะกลายเป็นป่าที่ได้รับการดูแลให้สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมาสวยงามและใช้ประโยชน์ได้


        ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ กล่าวต่ออีกว่านับแต่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาดูแลการจัดการสาธารณูปโภคต่างๆที่ขาดการบำรุงดูแลมาเป็นเวลานานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ
    1.การซ่อมแซมถนนตั้งแต่ประตูสีฐานมาถึงวงเวียนสนามกีฬากลาง ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และปูผิวจราจรใหม่ (overlay)  ขยายไหล่ทางเป็นทางสำหรับจักรยานยนต์และจักรยาน พร้อมทั้งตีเส้นจราจรและไฟส่องสว่าง LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
    2.ปรับปรุงถนนต้นสักสายรหัสที่ปัจจุบันเป็น Landmark หนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีผู้มใช้เป็นทางสัญจรและเป็นสถานที่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรขยายไหล่ทาง ตีเส้นจราจร ติดตั้งเครื่องหมายเนินชะลอความเร็ว ระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่าง เพื่อความสะดวกปลอดภัยของยานพาหนะขนาดเล็กที่สัญจรผ่าน
    3. การสร้างทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐานรองรับการใช้งานที่มากขึ้นเนื่องจากถนนเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน จึงได้ปรับปรุงผิวจราจร ตีเส้นจราจร ขยายไหล่ทางจากอาคารเรียนรวมฯไปถึงสถาบันขงจื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุงกรอบอาคารป้องกันฝนและความร้อน ลานจอดรถและทางเดินเชื่อมอาคารเรียนรวมไปยังอาคารพจน์ สารสิน
    4. การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบหลอดLED ตลอดเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย จากวงเวียนหน้าอาคารสิริคุณากรไปถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้มาออกกำลังกาย
    5. ปรับปรุงถนนเข้าแฟลตที่พักอาศัยประกอบด้วย แฟลตชัยพฤกษ์ แฟลตทานตะวัน แฟลตร่มรื่น แฟลตเขียวขจี ซึ่งมีสภาพชำรุดขาดการดูแลมากว่า 20 ปีให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมเพื่อให้บุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวกปลอดภัย
    6. ปรับปรุงถนนทางเข้าสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ซึ่งเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการปูผิวจราจรใหม่ และตีเส้นจราจร ให้มีความสะดวกปลอดภัยในส่วนของบ้านพักอาศัยที่อยู่บริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรมเมื่อผู้พักอาศัยอยู่จนครบเกษียณอายุหรือไม่มีผู้เข้าพักแล้วทางมหาวิทยาลัยจะทำการรื้อถอนเพื่อปรับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสวยงาม
สำหรับในส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดคือถนนรอบศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ จากวงเวียนหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านไปยังคณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จนถึงแยกสัญญาณไฟจราจร และยังมีเส้นทางที่ผ่าน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการซ่อมแซมผิวจราจร ขยายไหล่ทางจักรยานยนต์และจักรยานและปรับปรุงผิวจราจรพร้อมตีเส้นจราจรและระบบไฟส่องสว่างอีกด้วย


    ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2563 เรายังมีแผนโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจร และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรและประชาชนที่มาใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกายซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ ดังนี้
    1.ปรับปรุงถนนและเพิ่มทางจักรยานถนนสาย 105 บริเวณศูนย์หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 6 และ 7 โดยโครงการเริ่มจากถนนแยกอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรฯบริเวณหมู่บ้านศูนย์แพทย์ศาสตร์ 6 -7 ไปเชื่อมต่อกับถนนหน้าสถานีไฟฟ้าและหมู่บ้านศูนย์แพทย์ศาสตร์ 1 ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concreteตีเส้นจราจรและระบบไฟส่องสว่าง ขยายไหล่ทางให้มีทางจักรยาน และทางเดินเท้า
    2. ปรับปรุงเส้นทางวิ่งและทางจักรยานจากวงเวียนหน้าอาคารสิริคุณากรไปถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้มาออกกำลังกาย ขยายเส้นทางออกกำลังกายที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นและมีทางจักรยานคู่ขนานกันไปเพื่อความปลอดภัยโดยปรับปรุงทางวิ่งจากหน้าอาคารสิริคุณากรไปจนถึงประตูสีฐาน พร้อมจุดพักลานกิจกรรมจะทำให้เรามีทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เชื่อมต่อกันจากในมหาวิทยาลัยออกไปสู่ภายนอก (ทางวิ่งนอกรั้ว) ด้วยระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และทางวิ่งที่มีระยะทางความยาวต่อเนื่องสามารถใช้ในการฝึกซ้อมการวิ่งมินิมาราธอนหรือการวิ่งเพื่อการออกกำลังกายได้


3.ปรับปรุงถนนมอดินแดง จากสามแยกกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านหอพัก 9 หลังไปถึงประตู 9 ด้วยการซ่อมแซมผิวจราจร ทางเดินเท้า ระบบไฟส่องสว่างและการปรับปรุงวงเวียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
    4.เพื่อเป็นการจัดการพื้นที่รับน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ก่อผลกระทบกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินโครงการขยายสระรองรับน้ำ (แก้มลิง)  หมู่บ้านหลังศูนย์แพทย์ 7เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนไม่ให้ไหลออกไปสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ไปพร้อมกับปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ โดยดินที่ได้จากการขุดขยายแก้มลิงจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงบึงสีฐานฝั่งตะวันตกที่ได้วางแผนไว้ให้มีทางเดินวิ่งออกกำลังกายโดยรอบเช่นเดียวกับฝั่งตะวันออก
    ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ กล่าว ย้ำว่าในการพัฒนาพื้นที่และสาธารณูปโภคของเรานั้นเพื่อรองรับบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับการสนองตอบความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยและผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยในขั้นตอนของการก่อสร้างปรับปรุงต่างๆนั้นจะให้ความสำคัญกับการป้องกันผลกระทบต่อบุคลากรรวมทั้งความปลอดภัยเป็นสำคัญเช่นในเรื่องป้ายเตือน ไฟสัญญาณต่างๆ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดการให้ถูกต้องครบถ้วน การวางแผนการจัดการเส้นทางจราจร และการวางแผนโครงการก่อสร้างที่มีลำดับขั้นตอนก่อนหลังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรและผู้ที่ใช้เส้นทางการจราจรในมหาวิทยาลัยโปรดเพิ่มความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่านพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วย ทั้งนี้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมจะได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจและให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านเว็ปไซต์ของกองอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

อุดมชัย สุพรรรวงศ์ / ข่าว
นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ /ภาพ
นาย อรรถพล ฮามพงษ์ /ภาพ
Scroll to Top