มข. ลงนามปฏิญญา หยุดระบบโซตัส รับน้องสร้างสรรค์มุ่งจิตอาสาเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกภาครัฐเอกชน ลงนามปฏิญญา หยุดระบบโซตัส ส่งเสริมการรับน้องสร้างสรรค์มุ่งทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกภาครัฐเอกชน ลงนามปฏิญญา หยุดระบบโซตัส ส่งเสริมการรับน้องสร้างสรรค์มุ่งทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับพันเอกกาจบดินทร์  ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานกรมการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายโสพล  จริงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมลงนามปฏิญญาผู้นำนักศึกษา  กับตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ที่ผ่านมากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้มีปัญหาความรุนแรง แต่ด้วยข้อกังวลใจบรรดาผู้ปกครองนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ของสถาบันศึกษา ที่อาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรุนแรง  รวมถึงการใช้วาจา หรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ  ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความมุ่งมั่นจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ตามครรลองแห่งระบอบประชาธิปไตย  ฉะนั้นจึงลงนามปฏิญญาผู้นำนักศึกษา  กับตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม

พันเอกกาจบดินทร์  ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พันเอกกาจบดินทร์  ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เผยว่า การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน มีผู้ว่าราชการเป็นประธานด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น  เป็นมิติที่ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ช่วยกันดูแลลูกหลาน นักศึกษา เช่นเดียวกับเป็นลูกหลานของตนเอง

นายชยางกูร  จรรยาสุคนธ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า  สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีภาพลักษณ์ของความรุนแรงในการรับน้อง ซึ่งไม่เป็นความจริง ในปีนี้เราจึงจัดกิจกรรม “วิดวะทอล์ค” นำรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ มาพูดคุยให้น้องฟังถึงประสบการณ์การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวธุรกิจ การทำงาน เทคนิคการใช้ชีวิตร่วมกัน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกป่าร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  รณรงค์การหยุดระบบโซตัส ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น

นายโสพล จริงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

**หมายเหตุ

โซตัส (SOTUS) คือระบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบของการฝึกนักเรียนนักศึกษาใหม่ในประเทศ เป็นที่ถกเถียงในสังคมไทยทั่วไปว่าระบบนี้มีความถูกต้องชอบธรรมในการใช้ฝึกอบรมหรือสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันหรือไม่    โดยระบบโซตัสมักจะมีการใช้หลักจิตวิทยาและสร้างเหตุการณ์ขึ้นโดยการยกข้ออ้างเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะและการเคารพผู้อาวุโสที่ได้เข้าศึกษาก่อน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่เกิดความเกรงกลัวและปฏิบัติตามกฎที่รุ่นพี่ได้วางเอาไว้ ซึ่งหากรุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับการลงโทษทำให้เกิดความเกรงกลัวหรือถูกตัดขาดจากกลุ่มคณะสาขาที่เรียนด้วยกัน ระบบโซตัสจึงถูกมองว่าเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของรุ่นน้องและเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย แม้ว่าผู้บริหารหรือองค์การนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีนโยบายอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนระบบโซตัส แต่ระบบนี้ก็ยังพบอย่างแพร่หลายอยู่ทั่วไปในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาต่างๆ รวมถึงโรงเรียนมัธยมบางแห่งด้วย

ข่าว/ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย

https://www-archive.kku.ac.th/news/v.php?q=0014338&l=th

Scroll to Top