MMS6 ปฏิรูปการเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ สกสว. 61-62 ภาคอีสานแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนำเสนอผลงาน “Progress for success นักวิจัยใหม่” ออนไลน์ ผลักดันผลงานนักวิจัยใหม่

ในช่วง COVID-19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการ Multi Mentoring System ภาคอีสาน (MMS6) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสาน จัดประชุมวิชาการผ่าน Application ZOOM เพื่อให้นักวิจัยใหม่ สกสว. ที่ได้รับทุนปี 61-62 จำนวน 70 คน นำเสนอผลงานด้วยวาจา ในวันที่ 17 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ หัวหน้า Coach MMS 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 15 ท่าน จาก 4 สาขาวิชาร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อนำไปปรับแก้ไขผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกสว. ปี 61-62 ในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยนครพนม และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวม 70 คน และทีมโค้ช MMS6 อีก 5 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง, ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล, ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ และ ผศ.ดร. ทรงกรด พิมพิศาล ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา ดังนี้

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล, ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ และ รศ.ดร วิทยา เงินแท้
  2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตวแพทย์ศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ และ ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ
  3. กลุ่มสาขาเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย และ ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
  4. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ และ รศ.ดร ดุษฎี อายุวัฒน์

ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ หัวหน้า Coach MMS 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ผลงานของนักวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติได้ตามเป้าหมาย มีเพียงส่วนน้อยที่มีอุปสรรค ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งทีมโค้ชจะได้ติดตาม ปรึกษากับ mentor รายบุคคลเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป สำหรับนักวิจัยใหม่โดยรวมเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ นอกจากได้ฝึกนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับคำชี้แนะและมุมมองใหม่ ๆจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ นักวิจัยที่มีผลงานและนำเสนอผลงานได้ดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผลิตผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1) รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2) ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3) ผศ.ดร. ธนัชพร กิตติก้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์

4) ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร คณะแพทยศาสตร์

5) ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา คณะวิทยาศาสตร์

6) ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1) ผศ.ดร. อัญญาณี คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1) ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

1)  ผศ.ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ   คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ และ ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักวิจัยด้วยตนเอง โดยมี mentor และหัวหน้าภาควิชาร่วมแสดงความยินดี สำหรับผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆโค้ชจะทำหน้าที่มอบรางวัลแทน

ผู้สนใจกิจกรรม mms6 สามารถติดตามได้ที่ https://mms6.kku.ac.th/ หรือ https://web.facebook.com/MMS6-ภาคอีสาน-265389460901575

หากสนใจรับทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ สป.อว. ในปีงบประมาณหน้า ติดต่อโดยตรงที่ Coach ประจำมหาวิทยาลัย หรือที่ คุณกิติมศักดิ์ สิทธิจันดา เจ้าหน้าที่โครงการ MMS6 โทรศัพท์ 081-1746161 หรือ kitimasak.s@hotmail.com

Scroll to Top