ดีเดย์ 1 พ.ค. กองสื่อสารองค์กร เปิดให้บริการขอติดตั้งป้ายออนไลน์ รับโควิด-19

      กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานกลางในการประสานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีโครงเหล็กเพื่อให้บริการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.6×8.4 เมตร จำนวน 8 ป้าย ขนาด 2.4×6 เมตร จำนวน 16 ป้าย และขนาด 2.4×5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ซึ่งที่ผ่านมาผู้ขออนุมัติติดตั้งป้ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องเดินทางมาที่กองสื่อสารองค์กรเพื่อกรอกแบบฟอร์มก่อนจะทราบผลการอนุมัติซึ่งไม่สะดวกต่อผู้รับบริการ

      ดังนั้นเพื่อพัฒนาการให้บริการของกองสื่อสารองค์ ประกอบกับเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในยุทธศาสตร์ Ecological ด้านการรักษาระบบนิเวศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best Place to Work) กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และยังสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารภายในเชิงรุก ของกองสื่อสารองค์กรอีกด้วย จึงได้ดำเนินการจัดทำ “ระบบขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิทัล” ขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองบริหารงานกลางขึ้น ซึ่งมีนายภาสพันธ์ จิโนทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว

      สำหรับขั้นตอนการใช้บริการเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองสื่อสารองค์กร และคลิกบริการขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หรือที่เว็บไซต์ https://kku.world/kkubillboard แล้วกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นเมื่อได้รับอนุมัติระบบก็จะส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้ใช้และดำเนินการติดตั้งได้ทันที อย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการขออนุมัติได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้กระดาษ (Paperless) ไม่ต้องเดินทางมายังกองสื่อสารองค์กร และยังปลอดภัยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อีกด้วย

      ทั้งนี้ “ระบบขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิทัล” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

[ คู่มือการใช้ระบบ ]

Scroll to Top