แบบสำรวจความต้องการรักษาทางกายภาพบำบัด (Home visit)

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอส่งแบบสำรวจความต้องการรักษาทางกายภาพบำบัด (Home visit) เพื่อเตรียมความพร้อมของการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบ Home visit หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลาย

ขอความร่วมมือบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น โดย scan QR code หรือ http://forms.gle/N13teyJzoEz8amjP7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-202080 หรือ 081-0599171 โทรภายใน 44539

Scroll to Top