มข. ร่วมมือกับ อว. “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” บ่มเพาะทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จ้างงานผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะ แก้วิกฤติ “โควิด-19)

            เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการแถลงข่าว “การดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้นที่ห้องประชุมสารสิน  สำนักงานอธิบการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แถลงข่าวประกอบด้วย  ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกมลพงษ์   สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์  ทองไทย ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ พญ.ทานทิพย์   ธำรงวรางกูล ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพที่ดี จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงค์ธนวสุ  ผู้รับผิดชอบโครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

            ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล  กล่าวว่า  “จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19   จึงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนในการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ ดำเนินการดูแลแรงงานในพื้นที่ 8 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดเลย  จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดหนองคาย   เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนชนบท และชุมชนเมือง เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต  เสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน  ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

            รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ มีการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม หรือ อว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ อันประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น สภาหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ทั้งความต้องการปัญหา อุปสรรคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่”

           “กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ที่ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดความรู้ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบและกลายเป็นทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์  หนองคาย  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  หนองบัวลำภู  เลย และชัยภูมิ  ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างงานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ  3 งานหลัก ได้แก่ งานด้านข้อมูล   งานด้านวิเคราะห์และทำแผน  และงานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี”

            “โดยงานด้านข้อมูลจะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิ โรคติดต่อชุมชน โครงการ Smart Farming ในชุมชน เกษตรปลอดภัยในชุมชน การจัดการขยะชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน้ำชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานด้านวิเคราะห์และทำแผน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะทำหน้าที่วิเคราะห์และกำหนดแผนดำเนินการร่วมกันกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของ กระทรวงฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีก 5 เครือข่ายที่ร่วมในแผนงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงาน สุดท้ายคือ งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  คือ การทำหน้าที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น มาถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ทั้งในเมืองและในชนบท อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงค์ธนวสุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการประสานดำเนินการ”  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวในที่สุด

            โครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายบริหารจัดการภายใต้โครงการ “อว.สร้างงาน” ซึ่ง อว.ตั้งเป้าหมายจ้างงานประชาชน 10,000 คน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่จบ ไม่เกี่ยงประสบการณ์ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 5 เดือน  เพื่อพัฒนาทักษะไปประกอบอาชีพใหม่ บ่มเพาะธุรกิจให้ฟรี แก้วิกฤติผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ  ที่ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจ้างงานจำนวน 1,325 คน สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์  หนองคาย  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  หนองบัวลำภู  เลย และชัยภูมิ  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์  www.kkuicop.com

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ณํฐพงษ์   ชำนาญเอื้อ  /  วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top