มข.จัด Pitching ออนไลน์ เปิดศักราชโครงการ Startup Thailand League 2020

วันที่ 28 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้น(ระดับมหาวิทยาลัย) โครงการ Startup Thailand league 2020 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในการคัดเลือกตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) อาจารย์อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ ผู้จัดการส่วนงานกิจกรรมเเละพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC Khon Kaen สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ 3) นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 ทีม โดยมีรูปแบบการนำเสนอเป็น คลิป VDO Pitching และในรูปแบบ Online ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ Meeting Room 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) โดยการสนับสนุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยสามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

ติดตามผลการคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Startup Thailand League KKU https://www.facebook.com/STLKKU สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0 4304 8048

  

ภาพ / ข่าว ณัฐกานต์ อดทน

Scroll to Top