“นวัตกรรมสู่สังคม” รวมนวัตกรรม มข. สู้ COVID-19

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์ ทีมสำนักหอสมุด  KKU maker  สำนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  สถาบันนาโนฯ  โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่าย ร่วมกันประดิษฐ์และจัดทำ “นวัตกรรมสู่สังคม” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ขาดแคลน  ดังนี้

 1. จัดทํา Face Shield จากแผ่นใสและฟองน้ำ เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์นครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว โรงพยาบาลชัยนาท
 2. จัดทำหน้ากากผ้า เพื่อส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา บุคคลาการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ระบบ Thermo Scan เพื่อตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 4. ระบบ VDO สื่อสารสองทาง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 5. หุ่นยนต์สื่อสารสองทิศทางและระบบลำเลียงอาหารและยาให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 6. SWAP box จากแผ่นอะคริลิก ป้องกันการไอหรือจามของขณะเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 7. Aerosol box จากแผ่นอะคริลิก ป้องกันการไอหรือจามขณะสอดท่อหายใจ
 8. Wireless/extended stethoscope ลดการสัมผัสผู้ป่วยด้วยหูฟัง
 9. ห้องตรวจไม่ต้องใช้หมอ (คนไข้ใน)
 10. ตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UVC สำหรับ reuse หน้ากาก N95  เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลยางตลาดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลภูเวียง
 11. ตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UVC สำหรับ reuse ชุด PPE  เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลยางตลาดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลภูเวียง
 12. ตู้อบฆ่าเชื้อ ด้วย ozone สำหรับ reuse หน้ากาก N95  เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 13. ตู้อบฆ่าเชื้อ ด้วย ozone สำหรับ reuse ชุด PPE  เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. การควบคุมการให้น้ำเกลือแบบรีโมทคอนโทรล​ (PAPR ประดิษฐ์)ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 15. Negative Pressure จัดทำโดย ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมฯ เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 16. Negative Pressure -Area ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมฯเพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 17. PAPR (Powered Air-Purifying Respirator)  และแบตเตอรี่สำรอง
 18. ถังขยะไร้สัมผัสสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 19. หุ่นยนต์ลำเลียงของในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 20. ห้องตรวจไม่ต้องใช้หมอ (คนไข้นอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 21. Partition กั้นฉากสำหรับแผนกรังสี โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 22. Partition กั้นการตรวจตาภาคจักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 23. ที่ครอบเตียงผู้ป่วย/ เปลลำเลียงผู้ป่วย covid 19 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 24. Portable HEPA (High Efficiency Particulate Air) ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 25. PPE (Personal Protective Equipment) ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 26. Positve Pressure Mask ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 27. Mobile UVC สำหรับฆ่าเชื้อ
 28. TOT Positve Pressure สำหรับกั้นเก็บตัวอย่างเชื้อ

ข้อมูลโดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

จัดทำโดย กองสื่อสารองค์กร

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top