‘ปลูกไรดี’ผุดไอเดีย สร้างเทคโนโลยีช่วยเกษตรกร

     ปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพมาแรง ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ทำให้การทำเกษตรแบบอินทรีย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กว่า 320,000 ไร่ ในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) การเกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสม ด้วยความแตกต่างของดินแต่ละภูมิภาคมีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดที่ต่างกัน การปลูกพืชที่ไม่เหมาะกับดิน ไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลในการปลูกทำให้การเจริญเติบโตของผลผลิตช้าลง เก็บผลผลิตไม่ได้ตามกำหนดและไม่ได้คุณภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ศ.สพ.ญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มีภารกิจที่นำองค์ความรู้และงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น Startup ประจักษ์พยานจากผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นแพลตฟอร์ม “ปลูกไรดี” อุปกรณ์ IoT BOX วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ความชื้นในดิน แสง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปจัดอันดับผักที่มีความน่าปลูกมากที่สุดตามสภาพ แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิต

รวมทั้งให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีกับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ราคาดี นายอัชเชวินทร์ นิยมพันธุ์ หนึ่งในนักศึกษาทีมปลูกไรดี เผยว่า “เราได้รับโอกาสจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ Innovative Startup มาเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการตลาด การสนับสนุนทุนในการพัฒนาต้นแบบ เราจึงพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาให้เกษตรกรเข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง เราขยายตลาดการสร้างการรับรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนจะขยายไปทั่วประเทศ”

การเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาช้านาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้กรอบนโยบาย BCG Economic Model บนฐานดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์สังคมจากตัวอย่างข้างต้น ส่งผลให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง สอบถามข้อมูลแพลตฟอร์ม ‘ปลูกไรดี’ ได้ที่นายอัชเชวินทร์ นิยมพันธุ์ โทรศัพท์ 09-7301-2926

 

เขียนโดย : ณัฐกานต์ อดทน

 

Scroll to Top