มข.ฝึกทักษะการทำงาน เตรียม นศ. CWIE นานาชาติออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยหน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ ร่วมงานกว่า 60 คน ณ ห้องเจิมขวัญ ชั้น 1 โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เผยว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นานาชาติ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือคุณลักษณะที่มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติ CWIE นานาชาติ
การจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 1 วัน คือวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 27 คน คณะสหวิทยาการ จำนวน 10 คน และ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 คน
ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 8 ประเทศ คือ ประเทศ เวียดนาม จำนวน 10 คน  ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 5 คน  ประเทศ มาเลเซีย จำนวน 5 คน  ประเทศ อินโดนีเซีย จำนวน 1 คน ประเทศ ฟิลิปปินส์ จำนวน 3 คน ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน  ประเทศ ไต้หวัน จำนวน 3 คน และประเทศ จีน จำนวน 20 คน
สำหรับการกิจกรรมประกอบด้วย
       กิจกรรมที่ 1บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา CWIE นานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
     กิจกรรมที่ 2 บรรยาย ในหัวข้อการ “สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรเมื่อทำงานกับคนหลาย Generation และแตกต่างทางวัฒนธรรม”โดย ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ตำแหน่ง Communication Manager โครงการวิจัย Quali-Dec สังกัด The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD)
     กิจกรรมที่ 3 สัมมนา ในหัวข้อการ “Open Heart Open Mind: รู้เขา รู้เรา รู้งาน” โดย นางสาวรวิพร สายแสนทอง และ นางสาวผานิต ฆาตนาค ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Roleplay หัวข้อ “ทักษะจำเป็นของนักศึกษา CWIE นานาชาติ” โดยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา ตรีกมล คณะวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชเนรินทร์ ฟ้าแลบ คณะเกษตรศาสตร์
ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด
ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

KKU sends students abroad on Cooperative and Work Integrated Education Program

Scroll to Top