ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และบุคลากรฝ่ายการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Ms. Xu Lan ที่ปรึกษาด้านการศึกษา Ms. Wang Huan เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา และ Ms. Lin Weizhen ผู้ติดตาม จากสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและพบปะสถานศึกษาที่มีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี โดยทางสถานเอกอัคคราชทูตจีน ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษาชาวจีนเป็นอย่างดี และยังได้หารือการจัดกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ 2568 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

Scroll to Top