มข. เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยการทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563  เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการลงนามในสัญญาประกันการติดเชื้อ COVID-19 กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัททิพยประกันภัย เพื่อจัดทำประกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากรทุกคน ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน และ คุณนนทิช์ญา ปานเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัททิพยประกันภัย เป็นผู้ร่วมลงนามโดยมี ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายพูนศักดิ์ ฉลูพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสผู้อำนวยการภาค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาดใหม่ 2019 หรือ COVID-19  มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการออกมาตรการหลายอย่าง เช่น การงดการเรียนการสอนและการสอบแบบปกติปรับเป็นการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ งดการจัดสัมมนาหรือการประชุมที่มีคนร่วมจำนวนมาก ปรับการประชุมที่สำคัญเป็นแบบออนไลน์ ให้มีระบบการทำงานที่บ้าน (Work from home) นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการลดค่าเช่าลงร้อยละ 35 เป็นระยะเวลาสามเดือนโดยจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และการให้บริการประชาชนในหลายรูปแบบจึงยังมีการเปิดให้บริการที่สำคัญอยู่ เช่น โรงพยาบาล การจราจร ระบบติดต่อสื่อสาร การเบิกจ่ายเงินเดือนและงบประมาณ  ในระยะแรกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ แต่ในระยะที่สามความเสี่ยงจะเกิดกับบุคลากรทุกคน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทุกคน มหาวิทยาลัยจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัททิพยประกันภัย เพื่อจัดทำประกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้กับบุคลากรได้แก่  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย, พนักงานองค์กรในกำกับ, พนักงานวิสาหกิจ ที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งจ้าง และ ณ 23 มีนาคม 2563 ในฐานข้อมูลบุคลากรมีสถานะปฏิบัติงาน, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 11,460 คน

คุณนนทิช์ญา ปานเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัททิพยประกันภัย ได้กล่าวถึงสิทธิที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัททิพยประกันภัยมาดูแล ซึ่งประกันการติดเชื้อ COVID-19ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำให้กับบุคลากรนั้นเป็นแผนประกันภัยที่มีความคุ้มครองระดับสูงสุด ซึ่งครอบคลุมดังนี้

  1. ผู้เอาประกันไม่ต้องตรวจร่างกาย
  2. มีผลคุ้มครองทันทีไม่ต้องรอ 14 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง
  3. วงเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อ 100,000 บาทต่อคน
  4. วงเงินประกันกรณีอยู่ในสภาวะโคม่า อวัยวะล้มเหลว หรือเสียชีวิต 1,000,000 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดทำประกันการติดเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้เป็นความห่วงใยของคณะผู้บริหารที่มีต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ซึ่งมีหลายส่วนที่ต้องทำงานสัมผัสและมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อ COVID-19  โดยบุคลากรของเราจะได้มีหลักประกันทั้งในแง่ของการรักษา และหากมีการเจ็บป่วยจากกรณีดังกล่าวที่รุนแรง ก็จะได้รับเงินชดเชย จำนวน 1,000,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีประกันนี้แล้วก็ยังอยากขอความร่วมมือกับบุคลากรทุกคนว่าอย่าประมาท ขอให้ดูแลตนเอง การไม่ป่วยหรือไม่ได้รับเชื้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถตรวจสอบตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://finance.kku.ac.th/fin_covid19/?r_status=

ภาพ/ข่าว  กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top