มข.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)” ประจำปี 2562  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศ

                เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  โดย นายวรวิทย์  สุขบุญ  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (NACC Integrity Awards)” ซึ่งได้คัดเลือกจากคุณสมบัติองค์กร  และผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน การประเมินองค์กร  การบริหารงานของผู้บริหาร และผลการดำเนินงานแต่ละด้านอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างละเอียดและเข้มงวด  ซึ่งมีเพียง 27 องค์กรผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์ปโปร่งใส เช้าชิงรางวัล  รางวัลองค์กรโปร่งใส   และ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการประกาศผล ให้เป็น 1 ใน 7 องค์กรที่ได้รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9”  โดยเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียว และยังเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลนี้  จะได้รับโล่รางวัลองค์กรโปร่งใส เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Award)  เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เป็น 1 ใน 21 องค์กรที่ได้รับรางวัลมาแล้ว  โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9  จำนวน 7 องค์กร ได้แก่ กรมบังคับคดี  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโปรเลียม จำกัด (มหาชน)   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)

                รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ที่ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ได้รับในครั้งนี้   นับเป็นรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และยกย่องเชิดชูหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ในฐานะองค์กรที่ยกระดับความโปร่งใสของการบริหารในระดับประเทศ  ก่อให้เกิดกระแสสังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

KKU receives the 9th NACC Integrity Awards 2020 Transparent

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

Scroll to Top