นศ.เกษตรศาสตร์ มข. คว้ารางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 67  จากผลงาน การใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา พาลโนรี นักศึกษา ชั้นปีที่  4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  ประเภท นักศึกษาโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา CWIE นานาชาติจาก “ผลของการใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนในระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบ”

นางสาวณัฐธิดา พาลโนรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนเอง ฝึกงานที่ Batu Arang Farm A บริษัท Green World Gentics Sdn. Bhd. รัฐเซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเริ่มฝึกงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นเวลา 16 สัปดาห์  ซึ่งผลงานที่ทำให้คว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ คือ “ผลของการใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนในระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบ” 

“ที่มาของการศึกษามาจากแต่เดิมบริษัทใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพ C ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเมล่อน แต่หลังจากนั้น ฟาร์มมีสารใหม่อีก 2 ตัว คือ สาร A และสาร B ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าสาร 2 ตัวใหม่จะให้ผลเช่นเดียวกันกับสารตัวเดิมที่ใช้อยู่ จึงเป็นที่มาของการศึกษาการใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนในระยะต้นกล้า และ ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ ซึ่งสรุปผลการทดลอง ได้ว่า การใช้สารกระตุ้นมีผลต่อแขนงของเมล่อนมากกว่าการเจริญของเมล่อนในระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบในด้านของความสูงของต้นและขนาดของใบ ดังนั้นเราควรใช้สารกระตุ้นให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการเจริญเติบโตของแขนงเพื่อกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียที่สมบูรณ์ในการสร้างผลเมล่อนนั่นเอง”

“โปรเจ็คนี้เป็นโปรเจ็คระยะสั้นระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ ประมาณ 1 เดือน ความโดดเด่นของโปรเจ็คนี้คือ โปรเจ็คนี้เป็นปัญหาของทางบริษัท และ ผลการทดลองที่ได้สามารถนำไปใช้ในการจัดการผลิตพืชในบริษัทรวมไปถึงการจัดการการใช้สารเคมีในบริษัทเพื่อลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งผลการทดลองที่ได้สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตเมล่อนให้ได้คุณภาพต่อไปได้ สามารถใช้งานได้จริง”

สำหรับการประกวดรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ เป็นการจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษา และ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ต่อจากนั้นจะมีการมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ในงาน CWIE DAY เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่อง และชมเชยนักศึกษา ซึ่งในปีนี้จะมี การมอบรางวัลในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567

Agriculture student, KKU, wins the 2024 National CWIE outstanding award from using different biological stimulants for melon growth

https://www.kku.ac.th/17849

 

Scroll to Top