กองทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับ มีความพร้อมในการขอตำแหน่งวิชาการ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ✅ อบรมฟรี !!!!

เป็นกิจกรรมให้แนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และข้อมูล ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดการส่งเสริมความรู้ด้านการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กับการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเชียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครเพียง 150 ท่าน

ส่วนที่ 2 ค่ายวิชาการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเตรียมศาสตราจารย์ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 5) กลุ่มประเมินการสอน โดยมีทั้งการรวมกลุ่มทุกสาขาวิชาเข้าด้วยกัน และ แยกกลุ่มตามสาขาแล้วแต่กรณี เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องส่งผลงานวิชาการให้วิทยากรประจำกลุ่มพิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ และ ให้คำปรึกษารายบุคคล รับสมัครเพียง 40 ท่าน

✅ ค่าสมัครท่านละ 5,000 บาท

📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567

สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่

👉🏻 https://kku.world/accamp2024

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 081-9657506 หรือภายใน 48713 และ 50496-7

Scroll to Top