สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”

   สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่น    ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2567  ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 141 คน

         การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ นิติกรชำนาญการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย โดย หลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ และ ได้ทบทวน ถอดบทเรียน ตั้งข้อสังเกต ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น ผ่านคำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของหน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการของสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ในระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน      ในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่มีการแก้ไขใหม่ บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วไปและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านคำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาอื่น ๆ

 

Scroll to Top