REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ

REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ

เรื่อง “ความท้าทายใหม่: การให้บริการและระบบทะเบียนเพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน”

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel)

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

https://regnetwork.kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดการสัมมนา โทร: 086-220-8424

สอบถามปัญหาการลงทะเบียน โทร: 095-669-4704

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top