สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill บุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ “ รุ่นที่ 5

                สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อบกพร่อง กรณีศึกษาข้อชี้มูล จาก องค์กรและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสัญญา ปัญหาการอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน อุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 121 ท่าน
                วิทยากร อาจารย์ธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น และ อาจารย์ศิลิกา การดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความกระจ่าง กรณีหากมีการอุทธรณ์จะดำเนินการต่ออย่างไร แนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ กรณีใดบ้างจะต้องส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนไปยังกรมบัญชีกลาง แม้กระทั่งการแก้ไขสัญญา การพิจารณาลดหรืองดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การคิดค่าปรับ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องเข้าใจและทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
  
ภาพ : นางสาวอุมาพร ปาลสาร
ข่าว : นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
ทีมงานภาคสนาม : นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ นางสาววาสนา จงจิตกลาง และนางสาวอุมาพร ปาลสาร
Scroll to Top