COLA KKU ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Eastern International University (EIU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

COLA KKU นำโดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr. Nguyen Tan Loi นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Eastern International University (EIU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ในเครือกลุ่มธุรกิจ Becamex) ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือความร่วมมือกับหลายคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567
จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง COLA และ EIU ในเดือนพฤศจิกายน 2566 COLA – EIU ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ MOU อย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การลงนามระดับมหาวิทยาลัย และในครั้งนี้ EIU เดินทางมาเพื่อพบปะพูดคุยในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. Student Exchange โดยทาง EIU จะส่งนักศึกษามาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ วัฒนธรรมไทย รวมถึงการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้ง 2 สถาบัน
2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านการปกครองท้องถิ่นในระดับอาเซียน และพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 สถาบันให้มีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3. Internship Program สำหรับการฝึกงานของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน โดยในปีที่ผ่านมา วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ไปฝึกงานที่ Becamex Tokyo ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ซึ่งทาง EIU จะส่งนักศึกษามาฝึกงานที่วิทยาลัยด้วยเช่นกัน
4. ร่วมรับฟังผลการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนจาก EIU ได้แก่ Mr. NGUYEN DUY PHU และ Ms. VUONG NGOC DOAN THU ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คนนี้ เป็น Roll Model ให้กับทาง EIU เพื่อจะส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top