สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) รุ่นที่ 3

             สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างการจัดทำราคากลางของทางราชการตามหลักเกณฑ์สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง)” รุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 เมษายน 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
 
             วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และความคุมงานก่อสร้าง (นักบริหารงานการช่าง) พร้อมทีม โดยหลักสูตรกล่าวถึง หลักเกณฑ์การกำหราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และเข้าใจหลักเกณฑ์การถอดประมาณการ วัสดุ ค่าขนส่ง ค่าแรง ค่าดำเนินการ ตาราง (Factor F) ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายพิเศษ การกรอกแบบฟอร์มในการจัดทำราคากล่างงานก่อสร้าง และการสรุปรายงานการประชุมผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติราคากลางผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการเบิกค่าตอบแทนตาม ว 85

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top