สำนักบริการวิชาการ มข. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ในงาน “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๗”

      เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ในกิจกรรม “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกโรงทาน การแข่งขันการประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย)  ชมการหมอลำม่วนซื่น  ชมขบวนแห่พุทธบูชา วัฒนธรรมเมืองขอนแก่น  ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชา ศรัทธาแห่งชาวพุทธ รดน้ำดำหัว สมมาอาวุโส ร่วมสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว  ร่วมฮดทรงพระศรี ๕๐ ปี มข.    โดยสำนักบริการวิชาการ ได้ร่วมกิจกรรม การออกโรงทาน , ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชา , การประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) สำนักบริการวิชาการได้รับรางวัลชมเชย มูลค่า 500 บาท โดยรับมอบรางวัลจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top