สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ ” รุ่นที่ 2

     
    สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อบกพร่อง กรณีศึกษาข้อชี้มูล จาก องค์กรและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสัญญา ปัญหาการอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน อุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2567 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
         วิทยากร อาจารย์ธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ศิลิกา การดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โดย หลักสูตรนี้ช่วยให้ความกระจ่างกับผู้เข้ารับการอบรม กรณีหากมีการอุทธรณ์จะดำเนินการต่ออย่างไร แนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ กรณีใดบ้างจะต้องส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนไปยังกรมบัญชีกลาง แม้กระทั่งการแก้ไขสัญญา การพิจารณาลดหรืองดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การคิดค่าปรับ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องเข้าใจและทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top