สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล” ต.ท่ากระเสริม จ.ขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น และ อบต.ท่ากระเสริม จัดอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล” ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ณ อบต.ท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหม ในด้านการปลูกหม่อนตามหลักวิชาการ และการฟอกย้อมไหมตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล” ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ณ อบต.ท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ปลูกหม่อนได้ตามหลักวิชาการ และฟอกย้อมสีไหมได้มาตรฐานสากล โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.ท่ากระเสริม และยุวเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

กิจกรรมการอบรม วันแรก (16 มีนาคม 2563) การปลูกหม่อน และการเลี้ยงไหม ตามหลักวิชาการ ส่วนวันที่ สองและสาม (17-18 มีนาคม 2563) การฟอกย้อมเส้นไหมเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งจากสีธรรมชาติและสีเคมี ลงมือปฏิบัติ และทดสอบคุณภาพการย้อม (การตกสี)

วิทยากร โดย นางสาวพิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ และ นายสุพจน์ บรรเทา นักวิชาการเกษตร จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ กล่าวเปิดโครงการว่า “โครงการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสำนักบริการวิชาการ ต้องการส่งเสริมให้เกิดอาชีพอย่างจริงจัง อยากให้มีการสืบทอดไปสู่รุ่นหลังต่อไป ให้เกษตรกรและยุวเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามหลักวิชาการ ย้อมสีธรรมชาติ สีเคมีได้ตามหลักมาตรฐานสากล”

ดญ.ชมภูนุช รัตน์อ่อน และ ดญ.จิรนาถ ศรีชัย อายุ 10 ปี โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม เปิดเผยว่า “เคยเก็บใบหม่อน และเคยเลี้ยงไหม ช่วยคุณยาย ไม่เคยสาวไหมมัดหมี่ ตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพราะต้องเรียนหนังสือและจะไปทำอาชีพอย่างอื่น”

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top