KKBS บิ๊กคลีนนิ่ง พร้อมออกมาตรการสร้างความมั่นใจ นศ.-บุคลากร

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา รวมพลังจัดกิจกรรม “KKBS Cleaning Day” ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และสำนักงาน เพื่อเป็นมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสร้างความมั่นใจ ให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้ที่มาติดต่องาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาติดต่อประสานงาน มีการป้องกันตนเอง และเกิดความปลอดภัย จึงใคร่ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีในการปฏิบัติตนตามแนวทางขอคณะฯ เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยเคร่งครัด

“ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติ นั้น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อประสานงานให้มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กำหนดมาตรการในการยกระดับทำความสะอาดและขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้คณะมีมาตรการเน้นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ละน้ำยาฆ่าเชื้อเข้มข้น ก่อนและหลังการใช้พื้นที่ทุกครั้ง ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ ทางเดินและจุดสัมผัสที่มีคนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงยานพาหนะของทางราชการ ทั้งนี้ คณะมีการดำเนินมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) ใน 3 ส่วน คือ 1. มาตรการการยกระดับการทำความสะอาดของคณะประจำวัน 2. การขอความร่วมมือในการปฏิบัติตน และร่วมทำความสะอาดใน โครงการ KKBS ร่วมใจปลอดภัย จากโควิด 19 และทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย (Big Cleaning Day) ครั้งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 และ 3.มาตรการในด้านการเรียนการสอน การจัดสอบ และการดูแลกิจกรมสำหรับการรวมคนจำนวนมาก”

สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังต่อไปนี้

มาตรการการยกระดับการทำความสะอาดของคณะประจำวัน
การทำความสะอาด ด้านอาคารและสถานที่ อาคาร BS.01 และ BS.02

1. เช็ดแอลกอฮอล์ที่ไมโครโฟน ช่วงเช้า และช่วงบ่าย (เวลาโดยประมาณ 07.30 น. และ 12.30 น.)
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้อง
3. ทำความสะอาดโต๊ะบรรยาย โต๊ะเรียน เก้าอี้ ประตู สวิสต์ไฟ ลูกบิด เป็นต้น และจุดที่มีการสัมผัสที่ในห้องเรียน ตามลำดับ
4. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง (เวลาโดยประมาณ 09.00 น. 13.00 น. และ 16.00 น. ก่อนเลิกงาน)
5. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทางเดิน ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ลิฟต์ ลูกบิด ประตู สวิสต์ไฟ บริเวณอื่น ๆ เป็นต้น
6. ให้บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ 70% ที่ได้มาตรฐาน ตามบริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟต์ บริเวณห้องสำนักงานต่าง ๆ ภายในอาคาร
7. กำหนดให้มีน้ำยาล้างมือภายในห้องน้ำของอาคารทุกชั้น

การทำความสะอาดด้านยานพาหนะของทางราชการ
1. ทำความสะอาดยานพาหนะราชการ บริเวณที่มีการสัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น เบาะนั่ง ราวจับ ที่จับประตู และจุดสัมผัสต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งก่อนให้บริการและหลังบริการ
2. ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ 70% ที่ได้มาตรฐานภายในรถ
3. ขอความร่วมมือพนักงานขับรถสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่รับบุคคลภายนอกคณะ

2.การขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษาในการปฏิบัติตน และการร่วมทำความสะอาดใน โครงการ KKBS ร่วมใจปลอดภัย จากโควิด 19 และทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย (Big Cleaning Day)

การขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษาในการปฏิบัติตน
1. ขอความร่วมมือกรณีที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา หรือมีคนในครอบครัวกลับจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยง ขอให้แจ้งคณะทราบและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2. ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง และทำความสะอาดมือด้วยสบู่บ่อย ๆ หรือทำความสะอาดด้วยเจล ล้างมือแอลกอฮอล์
3. เมื่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา พบว่าตนเองมีอาการป่วย เช่น มีไข้ขึ้นสูง อาการหวัด น้ำมูก ไอ จาม หอบเหนื่อย เป็นต้น ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ และควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้าน หากมีเหตุจำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน/เรียน ให้สวมหน้ากากอนามัย
4. เมื่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา พบว่ามีอการไอหรือจาม ให้ปิดปาก-จมูก และทิ้งกระดาษเช็ดชูในถังขยะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
5. ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา มีการติดตามข่าวสาร/คำแนะนำ สถานการณ์การระบาดขอโรคอย่างใกล้ชิด จากช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น จาก Facebook “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น Khon Kaen Business School, KKU” และเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “www.kku.ac.th” และหน่วยงานราชการอื่น เช่น ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ กรมควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์เฝ้าระวังโรคขอนแก่น เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในโครงการ KKBS ร่วมใจปลอดภัย จากโควิด 19 และทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย (Big Cleaning Day)
ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกันในโครงการ KKBS ร่วมใจปลอดภัย จากโควิด 19 และทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย (Big Cleaning Day) ครั้งใหญ่ โดยจะร่วมกันทำความสะอาด ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องสโมสรนักศึกษา ลานอเนกประสงค์ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน อาคาร BS.01 และ BS.02 และพื้นที่โดยรอบคณะ – วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. พร้อมทั้งทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นทีอาคาร อาคาร BS.01 และ BS.02 และบริเวณโดยรอบอาคาร ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

3.มาตรการในด้านการเรียนการสอน การจัดสอบ และการดูแลกิจกรมสำหรับการรวมคนจำนวนมาก
มาตรการในด้านการเรียนการสอน
1. กรณีสอนในห้องเรียนปกติขอความร่วมมือคณาจารย์และนักศึกษาจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่ทำการเรียนการสอน
2. คณาจารย์สามารถพิจารณาเลือกจัดการเรียนการสอน โดยใช้ KKU Virtual Classroom ด้วย Google Hangouts Meet ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือจัดการเรียนการสอนแบบบันทึกวิดีโอ โดยมอบ คุณชัชวาล วงษ์สีดา เป็นผู้บันทึกวิดีโอเพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา หรือขอใช้ห้องของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนในการบันทึก เนื่องจากมีความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

มาตรการในด้านการดูแลกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก
1. ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชนหรือมีผู้คนหนาแน่น เพื่อลดการกระจายเชื้อโรค
2. ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักศึกษา ทบทวนการจัดกิจกรรม อบรม/ประชุม/สัมมนา หรือเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก แต่หากมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมขอให้ผู้จัดดำเนินการประสานหน่วยสาธารณสุข ทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา ก่อนเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา (อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/655 ลว. 2 มี.ค. 2563)

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

 

Scroll to Top