มข. จับมือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทั้งสองสถาบันให้มีศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น นำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผู้ลงนามความร่วมมือ และ พล.ต.ท.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวแสดงความยินดี และ ผู้ลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ลงนามในฐานะพยาน ศ.พล.ต.ต.ดร.โสรัตน์ กลับวิลา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ลงนามในฐานะพยาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 4 โซน C อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     พิธีเริ่มขึ้นโดย การชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และวีดิทัศน์แนะนำคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดพิธี และพล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน พร้อมเข้าสู่บรรยากาศการลงนามความร่วมมือฯ การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผู้ลงนามความร่วมมือ
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผู้ลงนามความร่วมมือ

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจหลักของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงมีความยินดียิ่งที่ทั้งสองสถาบันจะได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะ บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อันสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ “ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีความเหมาะสมกับความเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามแนวทางความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจที่จะได้ลงนามร่วมกันนี้”

พล.ต.ท.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวแสดงความยินดี และ ผู้ลงนามความร่วมมือ
พล.ต.ท.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวแสดงความยินดี และ ผู้ลงนามความร่วมมือ

     ด้าน พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระบุว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพการผลิตตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิชาที่เรียนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. โรงเรียนนายร้อยตำรวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม และโครงการที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองสถาบันให้มีศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้นพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม “ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงนี้จะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป”

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ลงนามในฐานะพยาน
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ลงนามในฐานะพยาน

    ขณะที่  รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ว่า เริ่มต้นจากการที่ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ให้คำแนะนำและประสานการร่วมร่วมลงนามในครั้งนี้ ด้วยเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศักยภาพมากในการที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านงานวิจัย การเรียน การสอน ของทั้งสองสถาบัน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. มีจุดเด่นด้านภาษา เบื้องต้นจะได้ดำเนินการจัดทำค่ายภาษาร่วมกัน และดำเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในการลงนามครั้งนี้

     ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามร่วมกัน โดยจะร่วมกันส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ พร้อมร่วมกันพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนอบรม เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย นำไปสู่กิจกรรมและโครงการของทั้งสองสถาบัน ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีความพร้อมในการรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไปในอนาคต

 

ภาพ ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top