วิศวกรรมฯ มข.หารือ SWJTU ประเทศจีน หลักสูตรเรียน 5 ปี ตรีควบโทร่วม หนุนนักศึกษารับปริญญา 2 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี รศ.ดร คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล จากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี รศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี และ รศ.ดร. ปณิธาน จูฑาพร จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง อ.ดร. พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Southwest Jiaotong Univesity (SWJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Ms.XIN Ling, Deputy Director, Office of International Cooperation and Exchanges (Tianyou Railway Institute) Ms.GONG Zhengjun, Deputy Dean, Faculty of Geo-sciences and Environmental Engineering Mr.LI Huailong, Deputy Director, Office of Scientific Research and Development Ms.LI Yixuan, Deputy Director, Training Department, School of Continuing Education

            รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Southwest Jiaotong University (มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถาบัน The KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มีข้อตกลงสำคัญเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนเยี่ยมชม และฝึกอบรมด้านการขนส่งทางราง แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงรวมไปถึงการผลิตบัณฑิตที่จะตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงของประเทศ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพและศักยภาพด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับในตลาดแรงงาน โดยมีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2571) นอกจากนี้ยังใน MOU ยังได้ส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นแรก นำร่องจำนวน 18 คน เดินทางไปศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงและฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี ณ Southwest Jiaotong University เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

          รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กล่าวต่อไปว่า การมาเยี่ยมเยือนของผู้บริหารจาก Southwest Jiaotong Univesity (SWJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองสถาบันและดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูงร่วมกัน ในโอกาสนี้ ทั้งสองสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง คณะผู้แทนจาก SWJTU ได้ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำหลักสูตรร่วม แบบ 3+2  ( หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท โดยศึกษาที่ มข. 3 ปี และศึกษาที่จีน 2 ปี โดยจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักศึกษาที่สนใจสามารถรับปริญญาได้ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจาก SWJTU สาธารณรัฐประชาชนจีน )

            “อย่างไรก็ตาม Ms.GONG Zhengjun และ Mr.LI Huailong ได้เข้าเยี่ยมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งในด้านการทำวิจัยร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม​ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารฯ ยังได้นำคณะอาคันตุกะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการรถไฟความเร็วสูง และเยี่ยมชม KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. อีกด้วย”รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กล่าว
                

Scroll to Top