สุดเจ๋ง!! ทีมนักวิจัย มข. เปิดตัวแพลตฟอร์ม METAVERSE ล้ำสมัย “Eng Lab For Film” พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนภาพยนตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.ฮาวา วงศ์พงษ์คำ จัดงานเปิดตัว “แพลตฟอร์ม Eng Lab For Film บนพื้นที่เสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. กล่าวเปิดงาน ท่ามกลางนักศึกษา และบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เข้าร่วมในงานกว่า 300 คน ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity) ชั้น G โรงแรม PULLMAN BANGKOK KING POWER กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ ได้กล่าวถึงการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก บพค. มีวัตถุประสงค์หลัก คือการมุ่งพัฒนากำลังคนและพัฒนางานวิจัยในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า “METAVERSE” มาพัฒนาร่วมกับหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ จะก่อให้เกิดแพลตฟอร์มห้องเรียนเสมือนจริง ที่จะ Upskill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษที่มีให้ดีกว่าเดิม และกลุ่มนักศึกษาที่จะกลายเป็นกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่จะ Reskill ให้เกิดการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค.

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ได้กล่าวว่า “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่ด้วยข้อจำกัดในทักษะภาษาอังกฤษ จึงกลายเป็นจุดอ่อนที่จะส่งผลให้กำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยพลาดโอกาสร่วมงานกับกองถ่ายต่างประเทศ โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนได้อีกด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และหัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริง หรือที่เรียกว่า METAVERSE ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมภายในงานยังน่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำห้องเรียน “Eng Lab For Film” ในรูปแบบของห้องเรียน VR-Metaverse และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นห้องเรียนได้ อีกทั้งยังมีเวทีเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์สู่เวทีโลก” โดยผู้ร่วมเสวนาที่โลดแล่นในวงการภาพยนตร์ระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็น คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ รองประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทชื่อดังระดับประเทศ

การเปิดตัวแพลตฟอร์ม METAVERSE “Eng Lab For Film” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดงานระดับสากล เกิดการขับเคลื่อนกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพสูง ซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่จะผลักดันนโยบาย Thailand Soft Power ที่ทำให้เกิดการส่งออกวัฒนธรรมบันเทิงและวิถีความเป็นไทยผ่านเรื่องราวของภาพยนตร์สู่ตลาดโลกต่อไป

 

(รับชมข่าวเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/watch/?mibextid=w8EBqM&rdid=CvWeW1YgKE1eQku0&v=1389253835284972)

 

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริง

So cool!! KKU researchers launches advanced METAVERSE platform: “Eng Lab for Film” to develop English skills through films

https://www.kku.ac.th/17701

Scroll to Top