มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ หนุนความรู้ ชูวิชาการด้านทันตกรรม พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากฟรี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยกองสื่อสารองค์กร และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม  มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่  โดยมี อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในกิจกรรม  ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน และนายสมเกียรติ  จันทร์โสม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 และนางนิตยา  ขันธ์โพธิ์น้อย ประธานชุมชนศรีฐาน 4  กล่าวต้อนรับ  โดยมีประธานชมรมผู้อาวุโส ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนศรีฐาน  คณาจารย์ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  พร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม ณ วัดจอมศรี คีรีศรีฐาน จ.ขอนแก่น

การนำโครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ การให้บริการตรวจสุขภาพฟันชุมชนพร้อมสันทนาการให้ความรู้ และแจกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้  มีผู้เข้ารับบริการกว่า 100 คน  นับว่าเป็นโครงการที่ทำให้พื้นที่รอบข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้พร้อมปฏิบัติตนทางด้านทันตกรรมได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาทางช่องปาก อันจะนำมาซึ่งการก่อโรคในอนาคต  เนื่องจากสุขภาพในช่องปากมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ดังนั้นการมาให้บริการตรวจสุขภาพฟันในชุมชนครั้งนี้  จึงเป็นการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากชุมชนให้ดีในระยะยาว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อสร้างความยั่งยืนความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

           อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  กล่าวว่า  “นับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่ง ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่เคียงข้างชุมชนตลอดมา พร้อมทั้งได้พัฒนาไปพร้อมกับชุมชน  การจัดโครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่  เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อชุมชน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของชุมชนต่างๆ  ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน เช่น ชุมชนสามเหลี่ยมประสงค์ได้รับความรู้ ในการขจัดปัญหาขยะอินทรีย์ ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อชุมชนเคียงมอน่าอยู่  หรือชุมชนบ้านโนนม่วง  ต้องการให้สอนทักษะในการทำ PCR  ซึ่งในวันนี้ทางชุมชนศรีฐานมีความต้องการในการดูแลสุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์มาให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะยังคงมีโครงการดีๆ ลงไปให้บริการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

กิจกรรม ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช   กล่าวถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนว่า  “การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นการเปิดประตูสู่สุขภาพร่างกายที่ดี  ปัญหาในช่องปากอาจส่งผลให้กระทบกับสุขภาพทั้งระบบได้  นอกจากจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคไปสู่อวัยวะต่างๆ แล้ว หากดูแลสุขภาพช่องปากและฟันไม่ดีอาจจะส่งผลให้โรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง มีความรุนแรงมากขึ้นได้ ในฐานะที่เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราได้มีโครงการส่งเสริม ป้องกัน ให้การดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น โครงการฟันดีมีสุข ที่นักศึกษาจะออกไปให้ความช่วยเหลือชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสม่ำเสมอมากว่า 30 ปี และมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสตลอดมา  ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และวาระครบรอบ 45 ปีสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  จึงได้ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนที่สนใจตรวจสุขภาพช่องปากเพิ่มเติม สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

นายสมเกียรติ  จันทร์โสม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 และนางนิตยา  ขันธ์โพธิ์น้อย ประธานชุมชนศรีฐาน 4

           นาย สมเกียรติ จันทร์โสม กล่าวว่า  “ชุมชนสีฐานเป็นชุมชนใหญ่ที่เก่าแก่ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมาก การเดินทางไปรับการรักษาเป็นเรื่องลำบาก วันนี้จึงรู้สึกยินดี และขอบคุณเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์หมอ และลูกๆ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มาให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน”

           สำหรับ กิจกรรมมข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ ในครั้งนี้ เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้กับชุมชน พร้อมสันทนาการให้ความรู้ และแจกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรอบรั้วมหาวิทยาลัยที่สนองประเด็นยุทธศาสตร์การตอบแทนสังคม (Social Contribution) เพื่อส่งเสริมหรือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้เกิดสังคมน่าอยู่ ซึ่งในโครงการหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงาน และเพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง (SDGs) ของสหประชาชาติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดการให้บริการองค์ความรู้สู่ชุมชนในครั้งต่อไป  โดยจะมีการจัดการให้ความรู้ด้าน  CPR  ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย   และการให้บริการดูแลสุขภาพสุนัข และแมว ณ วัดหนองแวงตราชู อดุลยาราม

KKU supports “Pleasant-to-Live Communities” by giving knowledge about dental care and dental health care kits

https://www.kku.ac.th/17684

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :    บริพัตร  ทาสี

 

Scroll to Top