eventesan- มข.จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Self-Assessment & Improvement plan)

มข.จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Self-Assessment & Improvement plan)

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/31034

วันที่เผยแพร่  :  19 Mar 2024 

Scroll to Top