มุ่งสู่ความเป็นเลิศ! สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมหลักสูตร “EdPEx : Self-Assessment & Improvement plan”

สำนักบริการวิชาการ  ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Self-Assessment & Improvement plan)” ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ และ ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะที่สำคัญในการประเมินตนเอง การวิเคราะห์คุณค่าและโอกาสในการพัฒนาองค์กร การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ฉบับล่าสุด (2567 – 2570) เป็นกรอบแนวทาง

การอบรมได้รับเกียรติกล่าวเปิดการอบรม จาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แนะนำภารกิจของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกล่าวถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่ใช้ยกระดับในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศ บรรยากาศการอบรมผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริงในทุกด้าน

🖼️ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://kku.world/photoedpex-sa
🔍 หลักสูตรอบรมมากมาย จากสำนักบริการวิชาการ : https://trainuac.kku.ac.th/
🌍 ทีมงานภาคสนามประจำหลักสูตร🌍
▵นางรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
▵นายณัฐพล หีบแก้ว นักวิชาการศึกษา
▵นายฐกฤต อนุพล นักวิชาการศึกษา
ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top